La Solva

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van La Solva Fotografie, in relatie tot haar producten aangeboden op deze website of afgeleiden daarvan. Het doen van een bestelling via eerdergenoemde site(s), houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 Alle aanbiedingen op onze interactieve (na)bestelsite zijn vrijblijvend en wij behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen.


2. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

2.1 Correspondentie betreffende de op deze website aangeboden en bestelde producten, vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan ons verstrekken van de juiste adresgegevens, het juiste e-mail adres en betalingsgegevens.

2.2 Bij het annuleren van uw order  word minimaal 2,50 euro in rekening gebracht.
 

3. Overmacht

3.1 Wij kunnen, in geval van overmacht, de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat wij verplicht zijn tot schadevergoeding. Wij dienen u echter in dat geval hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.

3.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan ons kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.
 

4. Kwaliteit van geleverde producten

4.1 Tussen het eerder aan u geleverde beeldmateriaal en/of door de klant aangeleverd beeldmateriaal en het gedrukte eindresultaat kunnen kwaliteitsverschillen ontstaan. De fotowebshop is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen tussen getoonde voorbeelden en het eindresultaat.

4.2 Wij wijzen de klant er op dat de kwaliteit van het eventueel door de klant gebruikte digitale beeldmateriaal de kwaliteit van het afgedrukte eindproduct negatief kan beïnvloeden. Zowel de resolutie, de toegepaste compressie kunnen van invloed zijn op de afdrukkwaliteit. Bij producten welke van onze professionele bestanden zijn vervaardigd zullen conform de door u, via de site opgegeven criteria worden vervaardigd.


5. Productassortiment

5.1 Het op deze website getoonde beeldmateriaal geeft slechts een indicatie van het productassortiment. Tussen de getoonde voorbeelden en de geleverde producten kunnen kleine afwijkingen bestaan.

6. Verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal en teksten

6.1 Beeldmateriaal dat wordt gebruikt valt volledig onder de Nederlandse regelgeving omtrent copyright. Dit Copyright ligt volledig bij de fotograaf.

6.2 De verantwoordelijkheid voor aangeleverd materiaal, zowel beeldmateriaal als teksten, ligt niet bij de fotowebshop. Wij gaan er van uit dat het auteursrecht van aan haar geleverde bestanden bij de klant ligt en aan alle in Nederland geldende wetten en regels voldoet.
 

7. Recht

7.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

VERWERKERSOVEREENKOMST

 

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van Verwerking van Persoonsgegevens die Lasolva Fotografie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04084326, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkings-verantwoordelijke). Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker worden hieronder gezamenlijk aangeduid als Partijen.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 

In deze Verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder:

a. Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

b. Verwerken of Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

c. Datalek: een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot - of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot - de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens, en die waarschijnlijk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van Betrokkene(n);

d. Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;

e. AP: de Autoriteit Persoonsgegevens, het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op de Verwerking van Persoonsgegevens;

f. AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

g. Verwerkersovereenkomst: deze verwerkersovereenkomst.

 

ARTIKEL 2.   TOEPASSINGSBEREIK VERWERKERSOVEREENKOMST

 

2.1 Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke die plaatsvindt in het kader van de dienstverlening van Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke, zoals nader geregeld in de tussen Partijen gesloten overeenkomst van dienstverlening en/of de Algemene Voorwaarden van Lasolva Fotografie.

2.2 De Verantwoordelijke bepaalt welke Persoonsgegevens onder de overeengekomen voorwaarden bij Verwerker worden verwerkt. Een nadere beschrijving van de te verwerken Persoonsgegevens is, opgesteld door Verwerkingsverantwoordelijke, opgenomen in Bijlage A.

 

2.3 Partijen erkennen dat Verwerker ook Persoonsgegevens Verwerkt in het kader van de dienstverlening waarvoor zij zelf het doel en de middelen bepaalt. Dit geldt bijvoorbeeld voor Persoonsgegevens over contactpersonen bij de Verwerkingsverantwoordelijke. Op de Verwerking van deze Persoonsgegevens, die aan de AVG moet voldoen, is de Verwerkersovereenkomst niet van toepassing.

 

2.4 De Verwerking van Persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst heeft niet tot gevolg dat Verwerkingsverantwoordelijke enige intellectuele eigendomsrechten of andere aanspraken op de Persoonsgegevens overdraagt aan Verwerker, en is evenmin bedoeld om op enigerlei wijze afbreuk te doen aan de rechten van Betrokkenen.

 

 

ARTIKEL 3. VERPLICHTINGEN VERWERKER

 

3.1. Verwerker zal de Persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Verwerken, en slechts voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening van Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke, alsmede voor die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die tussen Partijen nader schriftelijk worden bepaald. Verwerker zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld.

 

3.2. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de AVG of andere relevante wet- en regelgeving. 3.3. Verwerker zal ervoor zorgen dat haar verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst worden opgelegd aan degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers.

 

3.4. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke in het nakomen van zijn verplichtingen: i) om verzoeken te beantwoorden van Betrokkenen die hun rechten uitoefenen onder de AVG; ii) met betrekking tot de beveiliging van de Verwerking van de Persoonsgegevens, de melding van Datalekken aan de AP en de Betrokkenen; iii) een mogelijk vereiste gegevensbeschermingseffectbeoordeling (‘Privacy Impact Assessment’) en voorafgaande raadpleging van de AP. Eventuele kosten verbonden aan deze bijstand zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Verwerker begrepen. Verwerker is gerechtigd redelijke kosten voor het verlenen van deze bijstand aan Verwerkingsverantwoordelijke door te belasten. Indien sprake is van dergelijke kosten, zal Verwerker dit zo mogelijk tevoren aangeven.

 

3.5. In het geval dat een Betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen, onverminderd het bepaalde in artikel 3.4.i). Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

 

ARTIKEL 4. VERPLICHTINGEN VERANTWOORDELIJKE 4.1.

 

Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de identiteit van haar functionaris voor de gegevensbescherming en/of vertegenwoordiger, voor zover zij die heeft aangesteld. Wijzigingen dienen onverwijld te worden doorgegeven aan Verwerker. Indien Verwerkingsverantwoordelijke geen functionaris of vertegenwoordiger opgeeft, zal Verwerker ervan uitgaan dat Verwerkingsverantwoordelijke die niet heeft aangesteld. 4.2. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik van en de opdracht tot de Verwerkingen van de Persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

 

 

 

ARTIKEL 5. INSCHAKELEN VAN ONDERAANNEMERS 5.1.

 

Verwerker mag in het kader van deze Verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden. Verwerker blijft voor Verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst.

 

5.2. Verwerker zal ervoor zorgen dat onderaannemers schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen jegens Verwerker als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen in deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker staat jegens Verwerkingsverantwoordelijke in voor een correcte naleving van deze plichten door haar onderaannemers en is bij fouten van deze onderaannemers jegens Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

 

ARTIKEL 7. BEVEILIGING 7.1

 

Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker treffen passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, opdat de Verwerking aan de vereisten van de AVG en andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen is gewaarborgd. De beveiligingsmaatregelen die Verwerker treft zijn opgenomen in Bijlage A.

 

7.2 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zullen zich maximaal inspannen om de Persoonsgegevens te beveiligen en beveiligd te houden tegen indringers en tegen van buiten komend onheil alsmede tegen onzorgvuldige verwerking, onrechtmatige verstrekking of ongeoorloofde verstrekking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging. Beide partijen zorgen ervoor dat hun ITvoorzieningen en apparatuur fysiek beschermd zijn tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen en nemen maatregelen om onbevoegde toegang tot informatiesystemen te voorkomen.

 

7.3 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zullen continue bewaken of de gebruikte verwerkingssystemen (blijven) voldoen aan adequate eisen van vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht (snel herstel na tijdelijke onbeschikbaarheid).

 

7.4 Indien Verwerkingsverantwoordelijke daarom schriftelijk verzoekt, zal Verwerker ten aanzien van de daarbij aangeduide (categorieën van) Persoonsgegevens bijzondere maatregelen treffen voor de beveiliging en/of de geheimhouding daarvan. Indien dit leidt tot hogere kosten voor Verwerker, zal Verwerkingsverantwoordelijke deze kosten vergoeden.

 

ARTIKEL 8. MELDPLICHT

 

 8.1. Wanneer zich een Datalek voordoet bij Verwerker, meldt Verwerker dit onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, aan Verwerkingsverantwoordelijke onder opgave van de aard van het Datalek, de (vermoedelijke) gevolgen daarvan en de maatregelen die zijn getroffen om de gevolgen te verhelpen of te beperken.

 

ARTIKEL 9. GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

 

9.1 Alle gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke en haar klanten zijn vertrouwelijk en zullen door Verwerker als zodanig worden behandeld. Verwerker is gehouden tot geheimhouding van alle Persoonsgegevens en informatie die zij verwerkt, of waarvan zij in het kader van de Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst kennis krijgt.

 

9.2 De geheimhouding is niet van toepassing op informatie:

Die openbaar bekend is zonder dat deze openbaarmaking een gevolg is van een ongeoorloofde daad; · Waarvan vrijgave is vereist op grond van enige wettelijke bepaling of Rechterlijk bevel, een en ander op voorwaarde van voorafgaande schriftelijke kennisgeving van de openbarende partij, aan de partij wiens informatie het betreft; · Die een Partij onafhankelijk ontwikkeld heeft; · Die een Partij reeds in haar bezit heeft zonder verplichting tot vertrouwelijkheid. · Na het beëindigen van deze Verwerkersovereenkomst zal dit artikel en de hierin vastgelegde geheimhoudingsplicht van kracht blijven.

 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

 

11.1. De aansprakelijkheid van Verwerker jegens Verwerkingsverantwoordelijke voor schade (waaronder schade als gevolg van eventuele aanspraken van de AP en/of Betrokkenen, en alle daarmee verband houdende kosten) als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door Verwerker in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst, de AVG, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot € 1000 per gebeurtenis. Deze beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld (bewuste roekeloosheid) van Verwerker.

 

11.2. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker voor schade (waaronder schade als gevolg van eventuele aanspraken van de AP en/of Betrokkenen, en alle daarmee verband houdende kosten), indien deze aanspraak een toerekenbare tekortkoming betreft van Verwerkingsverantwoordelijke van zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst of de AVG.

 

ARTIKEL 12. DUUR EN BEËINDIGING

 

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand ofwel door ondertekening van Partijen en op de datum van de laatste ondertekening, ofwel door actieve en ondubbelzinnige toestemming op digitale wijze verkregen van Verwerker en op de datum dat deze toestemming gegeven is.

 

12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking, dat wil zeggen: zo lang als Verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van dienstverlening van Verwerker waarbij Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens Verwerkt.

 

12.3. Bij beëindiging van de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke een redelijke gelegenheid bieden om een elektronische kopie te maken van alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn, en zal zij zo spoedig mogelijk na het einde van de Verwerkersovereenkomst eventuele resterende kopieën daarvan wissen.

 

ARTIKEL 13.OVERIGE BEPALINGEN

 

13.1.Deze Verwerkersovereenkomst verwoordt de enige geldende afspraken tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker betreffende de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker en vervangt alle voorgaande bewerkersovereenkomsten en andere schriftelijke dan wel mondelinge afspraken en correspondentie over dat onderwerp.

 

13.2. Ingeval van strijdigheid van de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst met de Algemene Voorwaarden van Lasolva Fotografie, prevaleert deze Verwerkersovereenkomst.

Mededelingen betrekking hebbend op deze Verwerkersovereenkomst dienen schriftelijk te worden gedaan.

 

13.4. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan met het doel te voldoen aan de vereisten gesteld door de AVG aan de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke. Indien de wettelijke vereisten vergen dat deze Verwerkersovereenkomst wordt gewijzigd, mag elke Partij een wijzigingsvoorstel doen, waarna de Partijen in goed vertrouwen onderhandelingen zullen aangaan om overeenstemming te bereiken, om de voortdurende naleving van de toepasselijke wetgeving te verzekeren.

 

13.5. Verwerker is daarnaast gerechtigd deze Verwerkersovereenkomst van tijd tot tijd eenzijdig te herzien. Zij zal minimaal één maand van tevoren mededeling doen van de wijzigingen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag opzeggen tegen het einde van deze maand indien zij niet akkoord kan gaan met de wijzigingen. Een akkoord met de gewijzigde voorwaarden kan elektronisch worden gegeven. Indien de Verwerkingsverantwoordelijke een maand na aankondiging van de gewijzigde voorwaarden gebruik maakt van de dienstverlening van Verwerker waarop de Verwerkersovereenkomst betrekking heeft, geldt dit ook als een akkoord met de gewijzigde voorwaarden.